Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace

Toto ustanovení o ochraně osobních údajů obsahuje informace o zpracování osobních údajů ze strany LIVE Motion (dále jen LM). LM dělá vše pro zajištění toho, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá takovým způsobem, aby Vaše soukromí bylo chráněno a zabezpečeno. LM zpracovává osobní data v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, které se na ochranu osobních údajů aplikují. Klienti, obchodní partneři a dodavatelé mohou využít toto ustanovení o ochraně osobních údajů k informování fyzických osob o předávání jejich osobních údajů.

Osoby, jejichž osobní data WF zpracovává

LM zpracovává osobní údaje fyzických osob včetně osob, které jsou zákazníky, obchodními partnery nebo dodavateli WF

Osobní údaje, které LM zpracovává

Osobní údaje, které LM zpracovává, mohou zahrnovat mezi jiným také údaje týkající se identity osoby prostřednictvím:

 • Jména
 • Bydliště
 • e-mailové adresy
 • telefonního čísla
 • IP adresy nebo
 • návštěv webových stránek LM

Účely zpracování osobních údajů

LM zpracovává osobní údaje za následujícími účely:

 • relationship management a (cílený) marketing k vytvoření vztahu s klientem a jeho udržení a rozšíření;
 • doručení zakoupené služby nebo zboží
 • zachování souladu s právními předpisy a oborovými předpisy

Předávání osobních údajů třetím stranám

LM může sdílet osobní údaje s a předávat osobní ostatním subjektům za předpokladu, že jejich zapojení je nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše. Zejména přepravce zboží, správce webu či fakturačního programu.

Doba uchovávání osobních údajů

LM uchovává osobní údaje pouze:

 • po dobu nutnou k účelu, pro který byly osobní údaje sesbírány nebo po kterou jsou dále zpracovávány, nebo požadovanou právními předpisy;
 • v rozsahu rozumně nezbytném k naplnění požadavků příslušných právních předpisů;

Zabezpečení

LM má zavedena vhodná a obchodně rozumná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, změně, nepovolenému zveřejnění nebo přístupu a všem dalším nezákonným způsobům zpracování.

Právo přístupu, opravy, blokování a vymazání

Pokud LM zpracovává Vaše osobní údaje, pak máte následující práva:

 • právo žádat informaci o zpracování a osobních údajích zpracovávaných LM nebo pro LM;
 • právo na opravu, vymazání nebo blokování Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů;
 • právo vyslovit nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a s předáním svých osobních údajů jinému správci na základě přesvědčivých legitimních důvodů vztahujících se k Vaší konkrétní situaci za předpokladu, že WF zakládá zpracování osobních údajů na svých legitimních zájmech nebo legitimních zájmech třetí strany, které údaje odkryla;
 • právo odmítnout zasílání zpráv přímého marketingu od LM.

Výše uvedené požadavky zašlete písemně na adresu:
Bc. Kateřina Dronská  
Jurije Gagarina 1499/15

736 01 HAVÍŘOV – Podlesí
Česká republika
Součástí žádosti musí být jednoznačné ověření Vaší totožnosti (zejména úředně ověřeným podpisem) za účelem prokázání, že jste subjektem požadovaných údajů. Za poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů v souladu se zákonem účtuje LM úhradu ve výši vzniklých nákladů, minimálně však 100,– Kč, za jedno poskytnutí informací.

Úpravy ustanovení

LM toto ustanovení pravidelně aktualizuje a vyhrazuje si právo kdykoliv měnit jeho obsah. 
Toto ustanovení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno naposledy dne 22.11.2022.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.